Školní vzdělávací program


Protože jde o rozsáhlý dokument, je na této stránce zobrazen obsah celého dokumentu, abyste se mohli podívat, co v něm lze nalázt. Máte-li zájem se s dokumentem seznámit podrobně, můžete si ho stáhnout a pak bez připojení k internetu klidu studovat.


OBSAH

           
1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu
  2.1. Charakteristika školy a její priority
    2.1.1. Charakteristika školy
    2.1.2. Skladba pedagogického sboru
    2.1.3. Spolupráce školy s veřejností, partnery a jinými institucemi
    2.1.4. Dlouhodobé projekty
  2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu.
    2.2.1. Základní filozofie programu
    2.2.2. Výchovně –vzdělávací strategie a kompetence školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
      2.2.2.1. Klíčové kompetence
    2.2.3. Cíle směřované k žákům a učitelům
    2.2.4. Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení
3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  3.1. Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního
    stupně – PLPP
  3.2. Postup školy při realizaci a vyhodnocení individuálního
    vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
    (IVP)
  3.3. Specifikace provádění podpůrných opatření
  3.4. Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
4. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
  4.1. Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  4.2. Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného
    a mimořádně nadaného žáka
  4.3. Postup při tvorbě, realizaci a vyhodnocení IVP mimořádně
    nadaného žáka
  4.4. Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku
  4.5. Specifikace provádění podpůrných opatření
5. Průřezová témata
6. Vzdělávací období základního vzdělávaní a učební plán
7. Učební osnovy pro 1. – 3. ročník ZV
  7.1. Jazyk a jazyková komunikace
  7.2. Anglický jazyk ve 3. ročníku
  7.3. Matematika a její aplikace
  7.4. Člověk a jeho svět
  7.5. Umění a kultura
    7.5.1. Hudební výchova
    7.5.2. Výtvarná výchova
  7.6. Člověk a zdraví
  7.7. Člověk a svět práce
8. Učební osnovy pro 4. ročník ZV
  8.1. Český jazyk a jazyková komunikace
  8.2. Anglický jazyk ve 4. ročníku
  8.3. Matematika a její aplikace
  8.4. Informační a komunikační technologie
  8.5. Člověk a jeho svět
  8.6. Umění a kultura
    8.6.1. Hudební výchova
    8.6.2. Výtvarná výchova
  8.7. Člověk a zdraví
  8.8. Člověka svět práce
9. Autoevaluace školy
10. Hodnocení žáků
  10.1.   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 škol. zákona)
    10.1.1.   Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
    10.1.2. Zásady pro hodnocení chování ve škole
    10.1.3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
  10.2.  Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
    10.2.1. Stupně hodnocení prospěchu
    10.2.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou
      teoretického zaměření
    10.2.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou
      praktického zaměření
    10.2.4.   Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou
      výchovného zaměření
    10.2.5. Stupně hodnocení chování
  10.3.  Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií
    10.3.1.   Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na
        vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo
      kombinace slovního hodnocení a klasifikace
  10.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
  10.5. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
  10.6.   Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  10.7.   Způsob hodnocení žáků cizinců
  10.8. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 škol. zákona)
  10.9. Kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných
    opatření
Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028