PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


1. Údaje o zařízení

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz,
příspěvková organizace K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz – právní subjekt
Telefon: 558 733 004
IČO: 71000984
Vedoucí zařízení: Eva Hajduková
Typ zařízení: s celodenním provozem
Stravovací kapacita: 70
Provozní doba: 6,00 – 16,00 hodin
Využití zařízení pro jiné aktivity: organizování společných činností pro děti a rodiče

2. Režimové požadavky:

Nástup dětí: 6,00 – 8,00 hodin, po dohodě s rodiči i později

Spontánní hra: v průběhu celého dne dle potřeb dětí

Činnosti řízené pedagogem: v průběhu celého dne dle úkolů ŠVP PV

Sledování televize: není stanoveno pravidelně, zařazovat však maximálně 2x týdně

Pohybové aktivity: pohybové hry, ranní cvičení, pohybové a relaxační chvilky, tanec, sportovní aktivity na školní zahradě a hřišti u SKS v Chotěbuzi, plavání (10 lekcí). Frekvence zařazování: dle potřeby, několikrát denně.

Pobyt venku: Pozemky používané k pohybové aktivitě: školní zahrada, okolí mateřské školy, sportovně kulturní areál v obci.

Údržba zeleně: Prováděna pravidelně – dvakrát měsíčně - pracovníky OÚ Chotěbuz. Jednou ročně jsou ořezávány stromy a keře. (Jaro).
Režim: Zahrada není využívána veřejností, pouze MŠ a ZŠ v době jejího provozu. Písek v pískovišti je měněn jednou za dva roky, pískoviště je kryté.

Odpočinek „spánek“ – zařazení v režimu: po obědě. Respektování individuálních potřeb spících a nespících dětí. Ukládání lehátek: do prostoru k tomu určenému. Uložení lůžkovin: podle jména dětí do regálů, pyžama na věšák nebo na lůžkoviny.

Stravování: Příprava stravy: vlastní kuchyň, podávání svačin: 8,50 – 9,15 hodin a 14,20 – 14,40 hodin, Systém podávání svačin: částečně samoobslužné, oběd – doba výdeje: 11,30 – 12,00, časový odstup mezi jídly: maximálně 3 hodiny.

Pitný režim: Příprava: ve školní kuchyni, doplňování nápojů je průběžné, skladba nápojů – bylinné čaje, ovocné čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, pitná voda. Způsob obsluhy: děti si dle vlastní potřeby samostatně nalévají nápoje z připravené nádoby do svých hrníčků. Při pobytu dětí na školní zahradě zajišťuje nápoje paní uklizečka.

Otužování: Způsob otužování: Vzduchem, vodou. Frekvence: denně, 10 lekcí plavání. Respektujeme zdravotní stav dětí a přání rodičů. Další způsob ozdravných opatření: větrání, pobyt venku, hry s vodou, respektujeme smogová opatření.

Způsob nakládání s prádlem: Výměna prádla jednou za 21 dní, ručníky jednou týdně, (v případě potřeby ihned). Pyžama jednou za týden. Způsob praní prádla: vlastní v automatické pračce. Způsob manipulace s prádlem: použité prádlo se ihned pere a neskladuje se, sušení prádla probíhá v určeném prostoru, čisté prádlo se skladuje v uzavřených skříních, které jsou pravidelně desinfikovány.

Organizace práce zaměstnanců: Rozvrh práce vedoucí učitelky MŠ, učitelky, školnice, kuchařky, pracovnice provozu a vedoucí školní jídelny je založen ve spisech ředitele právního subjektu Mgr.Jiřiny Rechtoríkové. Pedagogický personál přebírá zodpovědnost za dítě překročením hranice pozemku MŠ – hlavního vchodu do MŠ, branky do zahrady.

ZŠ 558 733 028Telefonické spojení: MŠ 558 733 004

Drogová prevence: Je důležité vést děti společně s rodinou k tomu, aby se nestýkaly s neznámými lidmi a nepřijímaly od nich sladkosti a jiné pozornosti. Zaměstnanci MŠ i rodiče dětí mají respektovat práva dětí a zachovávat jejich důstojnost.

Práva ra_odičů: Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Rodiče mají právo: Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. Zapojit se do práce Unie rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí. Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

Dítě má právo: Aby mu byla společností poskytána ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…). Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…). Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…)

Zpracovala: Eva HajdukováZákladní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028