Přehled informací k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022


Tato stránka je určena jak zájemcům o zapsání dítěte do 1. ročníku do naši Základní školy, tak i pro zápis do Mateřské školy. Zde jsou všechny dokumenty školy a formuláře k vytištění a k vyplnění, aby bylo možné si je připravit doma. To ale neznamená, že je nemůžete vyplnit až v den přijímacího řízení přímo ve škole.

Po provedeném přijímacím řízení je zde uvedeno rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání a dětí přijatých do Mateřské školy.

Co tedy najdete na této stránce:

Formuláře žádosti o přijetí k základní výchově ke stažení majdete níže.


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022


Níže je zobrazena obrazová kopie dokumentu. Originál je k dispozici po kliknutí na tento obrázek.Rozhodnutí o přijetí do předškolního vzdělávání na školní rok 2021/2022


Níže je zobrazena obrazová kopie dokumentu. Originál je k dispozici po kliknutí na tento obrázek.


Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1.třídy.

1. Organizace zápisu

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s §36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy. Zápis proběhne od 6. dubna do 20. dubna 2021 bez osobní účasti žáků.

Potřebné dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení na této webové stránce výše).
  2. Kopie rodného listu

Žádosti o přijetí je možné přinést osobně do kanceláře MŚ, poslat poštou nebo vhodit do poštovní schránky školy.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31.8.2021, tzn. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna první třída, přijato bude 8 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně budou přijímáni žáci:
- Smístem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
- Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím vpříslušném školském obvodu.

V případě, že počet přijímaných žáků ze spádové oblasti, překročí kapacitu školy (uvedenou v rejstříku škol), bude se rozhodovat o přijetí žáka podle těchto kritérií:

1. sourozenec ve škole
2. losování


Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zákonných zástupců přijímaných žáků, člena Školské rady a zástupce zřizovatele.
Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy (přijímací řízení) a na úřední desce školy. Nejpozději 10.5.2021.


Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Termín konání zápisu: 02. 05. – 16. 05. 2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole formou dálkové podoby zápisu.
Průběh zápisu se řídí § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), a bude složen pouze z formální části.

Formální část - zákonný zástupce vyplní a doloží

  • žádost o přijetí dítěte
  • evidenční list dítěte
  • rodný list - kopie
  • doložení řádného očkování

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno v MŠ a na webových stránkách školy (do 30 dnů od podání žádosti).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo předáno do vlastních rukou.

Potřebné tiskopisy si stáhněte na stránkách školy nebo vyzvedněte v kanceláři MŠ.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do předškolního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Pro školní rok 2021/2022 je maximální možný počet přijatých dětí 11.

I

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let (podle §34, odst. 1).

II

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak (podle § 34 odst. 1).

III

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají: děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné obci (podle § 178, 179).

IV

Podle §34 odst. 3 o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, která při přijímání dětí do MŠ vychází z těchto kritérií.

  1. Trvalý pobyt – spádová oblast (v případě cizinců s místem pobytu).
  2. Věk dítěte k 31.08.2021 (podle data narození od nejstaršího po nejmladší).
  3. V případě shody dat narození i spádové oblasti se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.
  4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria o přijetí byla vydána 8.4.2021.

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028