PLÁN EVALUACE


Oblasti hodnocení

 1. Evaluace na úrovni školy
 2. Evaluace na úrovni třídy

Ad 1) Provádí zpravidla vedoucí učitelka školy, která sleduje a vyhodnocuje zpravidla podmínky výchovy a vzdělávání. Toto je prováděno při hospitacích, radách a provozních poradách.

Je hodnoceno – naplňování cílů školního vzdělávacího plánu (dále jen ŠVP)

 • kvalita podmínek vzdělávání
 • způsob zpracování a realizace ŠVP
 • výsledky vzdělávání

Je využíváno i dotazníků, ve kterých se mohou rodiče dobrovolně a anonymně vyjádřit ke kvalitě výchovně vzdělávací práce školy a k podmínkám vzdělávání ve škole.

Ad 2) Provádí učitelky MŠ, které sledují

 1. naplňování cílů ŠVP
 2. způsob realizace ŠVP
 3. kvalitu podmínek vzdělávání
 4. výsledky vzdělávání

Ad a) Po ukončení každého tématu obě učitelky zhodnotí, zda se děti dostatečně s daným tématem seznámily, zda byly splněny zdané úkoly a kterým dětem je třeba se ještě individuálně věnovat (např. po odpoledním odpočinku). Další zhodnocení provedou obě učitelky společně po ukončení každého integrovaného bloku. Do záznamových listů bude průběžně zapisováno, které úkoly dítě již zvládlo a ke kterému datu a na co je třeba se ještě zaměřit.

Ad b) Po ukončení každého tématu bude zhodnoceno, zda byly využity vhodné formy řízených činností, individuální přístup, zda byl dán prostor všem dětem, dostatek pohybu, přiměřená náročnost, zda zvolené činnosti děti zaujaly a byly dostatečně rozmanité, vhodnost pomůcek. Další zhodnocení bude následovat po ukončení každého integrovaného bloku.

Ad c) Po ukončení každého tématu obě učitelky zhodnotí, zda jsou v MŠ pro jednotlivá témata vhodné podmínky, pomůcky, počet dětí ve třídě, vhodné prostory, režim dne atd. Další hodnocení bude následovat po ukončení jednotlivých bloků. Na závěr školního roku bude zhodnocena spolupráce se základní školou, obcí a s rodiči jednotlivých dětí.

Ad d) Výsledky vzdělávání a pokroky jednotlivých dětí jsou zaznamenávány do záznamových listů od nástupu každého dítěte do MŠ až do ukončení docházky – září, leden, květen, důležité poznámky průběžně.

Portfolio – složka pracovních listů a výkresů je zakládána vždy na jeden rok a na konci školního roku je předána rodičům dítěte.

Metody a nástroje pro zpracovávání hodnocení:

 • Školní výchovný program
 • Třídní plán
 • Školní řád
 • Školní řád
  • pedagogické porady – srpen, říjen, leden, březen, květen
  • provozní porady – srpen, listopad, březen, květen
  • třídní schůzky – září
  • konzultace s rodiči - únor
 • Záznamové listy
 • Portfolio dětí
 • Rozhovory s dětmi, s rodiči, mezi učitelkami MŠ, mezi zaměstnanci MŠ a zaměstnanci ZŠ průběžně
 • Dotazníky pro rodiče – listopad

Na konci školního roku bude provedeno závěrečné hodnocení, ze kterého bude zřejmé, jakým směrem se bude škola ubírat v následujícím školním roce.Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028