O Základní škole a Mateřské škole Chotěbuz


Základní údaje

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace
IČ: 71000984
Adresa: K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz
Ředitelka: Mgr. Martina Dziadková
Vedoucí učitelka: Bc. Ingrid Krejčí
Kapacita mateřské školy: 27 dětí
Kapacita základní školy: 40 žáků
Kapacita družiny: 30 žáků
Zapsána: Krajský soud v Ostravě, spisová značka Pr 493
Právní forma: Příspěvková organizace
Telefonní spojení: 558 733 004-jídelna a MŠ, 558 733 028-ZŠ
Datová schránka 5e4mb8r
Bankovní účet: 181860391/0300
Název zřizovatele: Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz

ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace je venkovská malotřídní škola (dvojtřídní) s ročníky 1.-4.Třídy se tvoří spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Škola není plně organizovaná. Kapacita školy je 40 žáků. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny, jejíž kapacita je 30 žáků. Součástí školy je i školní jídelna.

Mateřská škola je součástí Základní školy Chotěbuz a tvoří spolu jeden právní subjekt. Škola je jednotřídní, ve třídě jsou děti od 3 – 7 let.Její činnost byla zahájena 21.10.1969.

Škola je umístěna v centru obce, autobusová zastávka je přímo u školy. Budova byla rekonstruována v roce 2005 a vybavena vlastní plynovou kotelnou pro vytápění. V přízemí je MŠ, kuchyň a jídelna, škola a družina jsou v 1. patře. Dětem slouží dvě třídy a počítačová učebna, která je vybavena počítači napojenými na internet.Na tělesnou výchovu docházejí do kulturního domu cca 30 m od školy. Třídy jsou vybaveny polohovacími lavicemi i židlemi. Není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují jsou většinou místní. Do pátého ročníku přecházejí do různých škol v Českém Těšíně.
Součástí školy je zahrada, kterou využíváme ke hrám, sportovním účelům i ostatním akcím.
V blízkém okolí naší školy se nachází Sportovně kulturní středisko Chotěbuz s rozlehlým hřištěm, které využívá i naše mateřská škola. Poloha školy nám dává možnost často navštěvovat nedaleké rybníky, les a místní farmu.

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům:
Škola se v roce 2006 zapojila do sítě tvořivých škol a po zkušebním roce činnostního učení chceme touto nastoupenou cestou pokračovat. Proto také náš ŠVP nese název Tvořivá škola.
Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Ve tvořivé škole dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte. Motivace a účelnost učení jsou charakteristickými znaky tvořivé školy.
Zabezpečení výuky žáků se specif.potřebami, se zdrav. postižením je řešeno v rámci možností školy. Škola je bezbariérová, má připravenu pro případ potřeby výtahovou šachtu. Škola spolupracuje s PPP v Č.Těšíně a v případě potřeby i s SPC v místech, kam spadají děti s těmito potřebami. Jsme schopni zabezpečit i podmínky pro mimořádně nadané žáky.
Dětem v naší škole nabízíme ve vyučování i mimo něj prostřednictvím zájmových kroužků a školní družiny:

  • výuku jazyků: anglického
  • možnosti využití počítačů
  • sportovní aktivity
  • organizace volného času žáků
  • organizace kulturních programů

Dle možnosti zajišťujeme školu v přírodě nebo ozdravný pobyt.
Na škole každoročně probíhá pro všechny ročníky plavecký výcvik. Ve spolupráci s DDM organizujeme keramickou dílnu a promítání ekofilmů.
Tématické akce: Mikulášská nadílka, vánoční besídka, Karneval, Den matek, Den dětí, školní výlet, účast dětí MŠ ve vyučování prvního ročníku, návštěvy divadel, kin.
Pravidelné jsou projektové dny: Podzim, Vánoce a advent, Velikonoce.

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028