Archiv informací aktuálního školního roku 2016/2017/2018

Informace školního roku -> 2014/20152015/2016


Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


 

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Termín konání zápisu: 02. 05. – 16. 05. 2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole formou dálkové podoby zápisu.
Průběh zápisu se řídí § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), a bude složen pouze z formální části.

Formální část - zákonný zástupce vyplní a doloží

 • žádost o přijetí dítěte
 • evidenční list dítěte
 • rodný list - kopie
 • doložení řádného očkování

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno v MŠ a na webových stránkách školy (do 30 dnů od podání žádosti).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo předáno do vlastních rukou.

Potřebné tiskopisy si stáhněte na stránkách školy nebo vyzvedněte v kanceláři MŠ.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do předškolního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Pro školní rok 2021/2022 je maximální možný počet přijatých dětí 11.

I

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let (podle §34, odst. 1).

II

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak (podle § 34 odst. 1).

III

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají: děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné obci (podle § 178, 179).

IV

Podle §34 odst. 3 o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, která při přijímání dětí do MŠ vychází z těchto kritérií.

 1. Trvalý pobyt – spádová oblast (v případě cizinců s místem pobytu).
 2. Věk dítěte k 31.08.2021 (podle data narození od nejstaršího po nejmladší).
 3. V případě shody dat narození i spádové oblasti se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.
 4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria o přijetí byla vydána 8.4.2021.

Formuláře k přijímacímu řízení ke stažení:

 

 15.3.2021  Nabídka pomoci, která by Vám mohla být k užitku.

Další informace o službě naleznete webových stránkách: Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum.

[ zveřejněno - 15.3.2021 - ]

1.3.2021 Uzavření MŠ i ZŠ

Z důvodu nouzového stavu budou od 1. 3. do 21. 3. uzavřeny MŠ i ZŠ.


Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné se budou vzdělávat distančně podle pokynů učitelek MŠ.
Žáci základní školy se budou vzdělávat rovněž distančně.

Bližší informace najdou zákonní zástupci v emailu nebo na portále "Škola v pyžamu."
(obědy jsou automaticky odhlášeny všem dětem)

 

[ zveřejněno - 27.2.2021 - ]

 4.1.2021  Start nového roku v naší škole

Provoz v ZŠ a MŠ od 4. 1. 2021:

 - běžný provoz
1. a 2. ročník: prezenční výuka (nově budou žáci vstupovat vchodem pro zaměstnance)
3. a 4. ročník: distanční výuka do 10. 1. 2021 (změny budou včas zveřejněny)
Školní jídelna v provozu
Školní družina v provozu

 Stále platí dodržování protiepidemických opatření - vstup do budovy školy pouze v rouškách, zákonní zástupci se mohou zdržovat pouze v prostorách šaten.

[ zveřejněno - 17.12.2020 - ]

Vanoce 2020

18.12 a 22.12.0.2020 Ukončení provozu školy a školky v roce 2020

Dne 18.12. bude ukončena školní výuka na ZŚ v tomto roce. Následovat budou vánoční prázdniny.

Posledním dnem provozu MŠ bude 22.12.2020 včetně.

Protože žijeme v "turbulentní" době, raději prozatím nezveřejňujeme zahájení provozu v novém roce. Tuto informaci zde najdete před koncem roku. Proto prosíme, podívejte se na naše stránky před začátkem roku. Určitě tady upřesníme zahájení provozu. Děkujeme za pochopení.

[ zveřejněno - 17.12.2020 - ]

26.10. - 30.10.2020 Změna provozu školky

Po dohodě se zřizovatelem
bude MŠ v týdnu od 26. 10. do 30. 10. uzavřena
z důvodu velmi nízkého počtu přihlášených dětí v tomto týdnu.

[ zveřejněno - 23.10.2020 - ]

25.9.2020 Provoz školy a školky dne 25.9.2020

Sdělujeme rodičům, že v pátek 25.9.2020 bude provoz školy a školky beze změn. Děti budeme očekávat jak ve školce tak ve škole, jako v každém jiném pátku, pracovním dnu.

[ zveřejněno - 23.9.2020 - ]

 1.9.2020-4.9.2020  Organizace školy v týdnu od 1. 9. do 4. 9. 2020

 • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne pro všechny žáky školy v zadní učebně pro 3. a 4. ročník  od 8:00 do 9:00. školní družina bude v provozu od 1. 9. 2020.
 • U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Zákonní zástupci vstupují do školy pouze s rouškou, po vstupu si vydezinfikují ruce.
 • Zákonní zástupci MŠ se zdržují pouze v prostoru šatny, v nejnutnějších případech mohou své osobní záležitosti konzultovat s učitelkami pouze v prostorách šatny.
 • Zákonní zástupci ZŠ se mohou pohybovat pouze v přízemí. V nutných případech mohou své osobní záležitosti konzultovat telefonicky nebo učitelku požádat, aby se dostavila do přízemí.
 • Při vyzvedávání dětí z MŠ vyčká zákonný zástupce po zazvonění v šatně MŠ, zákonný zástupce ZŠ v přízemí.
 • Děti MŠ a ZŠ si přinesou 2 roušky, které si uloží do skříňky v šatně pro případ potřeby.
 • Obědy si zákonní zástupci mohou vyzvednout v případě prvního dne nemoci dítěte pouze do jednorázových jídlonosičů, které zákonný zástupce uhradí.(Cena jídlonosiče 14Kč). Pokud této možnosti zákonný zástupce využije, nahlásí telefonicky tuto skutečnost předem p. Stenzelové.
  Obědy se vydávají v době od 11:15 do 11:30.
 • Termín a organizace třídních schůzek bude upřesněn.
 • Provoz MŠ: 6:00 – 16:00, provoz školní družiny : 6:30 – 16:00.
 • Výuka 1. ročníku: středa: 8:00 – 10:00 (v 8:00 proběhne fotografování prvňáčků).
                              čtvrtek: 8:00 – 10:50        
                              pátek:  8:00 – 12:15 po ukončení plaveckého výcviku
 • Ostatní žáci budou končit vyučování v 11:40, pouze v pátek ve 12:15 po ukončení plaveckého výcviku.
 • Plavecký výcvik MŠ od 9. 9. 2020, ZŠ od 4. 9. 2020
 • Kroužky jsou zrušeny.
 • Katolické náboženství: čtvrtek 13:15 – 14:00
 • Klub logiky: pondělí, úterý, čtvrtek. Časy budou upřesněny.

[ zveřejněno - 31.8.2020 - ]

 29.a 30.6.2020   Ředitelské volno pro žáky ZŠ

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotěbuz, příspěvkové organizace ředitelské volno v období 29. a 30. června 2020 z technicko-organizačních důvodů.

(ředitelské volno se týká pouze žáků ZŠ).

Martina Dziadková  – ředitelka školy

[ zveřejněno - 12.6.2020 - ]

 1.6.2020   Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí ředitelky školy bylo dne 1.6.2020 vydáno a je vystaveno na našich stánkách v sekci "Přijímačky". Pro jeho okamžité zobrazení můžete kliknout na následující odkaz - Rozhodnutí.

[ zveřejněno 2.6.2020 ] 

28.5.2020  PODĚKOVÁNÍ

Jménem dětí a zaměstnanců školy bychom rádi poděkovali panu Váhalíkovi, který nám zapůjčil generátory ozónu. 
Děti i zaměstnanci tak mohli   25.  května nastoupit do školky i školy bez virů a bakterií.

Děkujeme!!!

[ zveřejněno 28.5.2020 ] 

 25.5.2020  DEN OBNOVY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY S NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY

Podrobné informace k provozu MŠ od 25. 5. 2020

• Provoz MŠ od 6.00 do 16. 00.

• Příchod dětí pouze od 6. 00 do 8. 00 .

• První den nástupu musí každé dítě odevzdat čestné prohlášení s datem nástupu do MŠ 25. 5.). Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout (viz. email), je možné vyplnit první den před budovou MŠ.

• Dítě při nástupu do MŠ nesmí vykazovat žádné známky nemoci (kašel, rýma, teplota), pokud má alergickou rýmu je nutné doložit lékařské potvrzení .

• První den nástupu odvezdá dítě učitelce čistou roušku v podepsaném sáčku nebo krabičce pro případ výskytu nákazy.

• Zákonní zástupci předají dítě zaměstnanci školy před hlavním vchodem. Dítě si vydezinfikuje ruce a bude předáno asistentce, která dítěti pomůže se sebeobsluhou v šatně a odvede dítě do třídy.

• Do budovy budou děti vcházet po jednom. Zákonní zástupci musí vyčkat příchodu zaměstnance školky, který si dítě převezme.

• Při vyzvedávání dítě z MŠ, zazvoní zákonný zástupce na zvonek třídy MŠ a vyčká před budovou, dokud mu asistentka dítě nepřivede.

• Před budovou platí stále nařízení vlády o dodržování rozestupů.

• Děti vybavte sportovním oblečením, protože děti budou trávit větší než obvyklou část dne venku.

• Přihlašování a odhlašování obědů podle původních stanovených pravidel.

• Pokud dítě do MŠ 25. 5. nenastoupí, odhlaste stravné nejpozději do 21. 5.

• První den nemoci dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout oběd v době od 11. 15 do 11.30 do jednorázových nosičů, které uhradí. V tomto případě zazvoní na kancelář MŠ a vyčká příchodu vedoucí školní jídelny, která oběd předá ( je nutno nahlásit ráno před vyzvednutím obědu!).

• MŠ si vyhrazuje právo  nepřijmout  dítě, pokud se u něj objeví sebemenší zdravotní problém (zvýšená teplota, rýma, kašel a pod.).

 

Pokud si chcete tyto pokyny stáhnout do svého počítače nebo tabletu, pak jsou ve formátu docx ke stažení zde.

[ zveřejněno 18.5.2020 ] 

  25.5.2020  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PŘEDÁNÍ PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLKY NEBO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tady jste si mohli prohlášení prostudovat, a protože ho nám musíte vyplnit a předat, máte možnost si ho doma vytisknout a vyplnit. Pokud nemáte jak vytisknout, můžete ho vypsat při předání dítěte dne 25.5.2020, vytiskneme ho pro vás, abyste mohli na poslední chvíli tuto povinnost splnit. Pro ty. co si ho mohou vytisknout je k dispozici ve formátu docx zde.

 

[ zveřejněno 18.5.2020 ] 

 

 25.5.2020  DEN POKRAČOVÁNÍ VÝUKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY S NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY

Podrobné informace k provozu ZŠ

• Provoz ZŠ od 7.00 do 16. 00

• Příchod dětí pouze od 7. 00 do 8. 00 (doporučuji přivést dítě co nejpozději, protože čas od 7. 00 do 8.00 budou děti trávit ve třídě).

• Před budovou platí stále nařízení vlády o dodržování rozestupů

• První den nástupu musí každý žák odevzdat čestné prohlášení (viz. email nebo web, výše uvedený dokument) s datem nástupu do ZŠ (25. 5.). Pokud si nemůžete vytisknout, je možné vyplnit první den před budovou ZŠ.

• Žák při nástupu do ZŠ nesmí vykazovat žádné známky nemoci (kašel, rýma, teplota), pokud má alergickou rýmu je nutné doložit lékařské potvrzení.

• Žáci musí denně nosit minimálně 2 čisté roušky (pokud budou ve škole i odpoledne, doporučuji min. 3) a sáček nebo krabičku na roušky použité.

• Zákonní zástupci předají dítě zaměstnanci školy před hlavním vchodem. Dítě si vydezinfikuje ruce, přezuje se a se všemi věcmi půjde přímo do třídy. Do šatny je vstup zakázán. Do budovy budou žáci vpouštěni po jednom.

• Výuka i odpolední činnost bude probíhat ve dvou skupinách.

 1. skupina – 1. a 2. ročník (p. uč. Mrózková). Výuka od 8.00 do 11. 40. Oběd asi ve 12. 15 – 12.45.

 2. skupina – 3. a 4. ročník (p. uč. Dziadková a Zelinková). Výuka od 8. 00 do 13.00. Oběd asi od 13. 00 – 13. 30.

• Pokud děti nepůjdou na oběd, můžete si je vyzvednout hned po výuce. Protože zákonní zástupci mají vstup do budovy zakázán, můžete si dítě vyzvednout pouze telefonicky. Telefonní čísla zveřejníme ke konci tohoto týdne.

• Děti vybavte sportovním oblečením, protože dopoledne i odpoledne budou chodit na školní zahradu.

• Žáci si budou především procvičovat učivo, které se během distanční výuky učili, ale také to, které považujeme za důležité probrat pro hladký nástup do dalšího ročníku. Rozhodně nepůjde o hlídání. Proto jsou také rozděleni do skupin podle ročníků, ke svým pedagogům.

• Odpolední činnost bude mít charakter činnosti školní družiny, děti budou v případě příznivého počasí převážně na školní zahradě.

• Přihlašování a odhlašování obědů podle původních stanovených pravidel

• Pokud dítě do ZŠ 25. 5. nenastoupí, odhlaste stravné nejpozději do 21. 5.

• První den nemoci dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout oběd v době od 11. 15. do 11.30 do jednorázových nosičů, které uhradí. V tomto případě zazvoní na kancelář MŠ a vyčká příchodu vedoucí školní jídelny, která oběd předá. (Je nutno nahlásit ráno před vyzvednutím obědu).

• Školné za školní družinu se do konce školního roku neplatí.

• Vyhrazujeme si právo nepřijmout dítě, pokud se u něj objeví sebemenší zdravotní problém (zvýšená teplota, rýma, kašel a pod.).

Pokud si chcete tyto pokyny stáhnout do svého počítače nebo tabletu, pak jsou ve formátu docx ke stažení zde.

[ zveřejněno 19.5.2020 ] 

 13.4.2020  Platby v mateřské škole.

Výše měsíční úplaty za březen 2020 je snížena úměrně době přerušení provozu mateřské školy. Provoz Mateřské školy Chotěbuz je po projednání se zřizovatelem přerušen z důvodu zvýšení prevence proti šíření nákazy koronaviru od 23. 3. 2020, tj. v měsíci březnu o 7 vyučovacích dnů. Měsíční výše úplaty za březen 2020 činí 245 Kč. Přeplatek 115 Kč bude vrácen zákonným zástupcům bezhotovostně do 15. 4. 2020.

[ zveřejněno 13.4.2020 ] 

Změna od pondělí 23.3.2020 včetně !

  Ke zvýšení prevence proti šíření nákazy koronaviru bude

uzavřena Mateřská škola

do odvolání!

-------------------------------------------------------------------

Úřední hodiny v pondělí a ve středu

od 8:00 do 12:00 hod.


1.1.2020                    Pf 2020

pf 2020

[ zveřejněno 1.1.2020 ] 

23.12.2019 - 3.1.2020  Prázdniny

Vánoční prázdniny začínají 23.12.2019 a končí 3. 1. 2020

[ zveřejněno 22.11.2019 ] 

20.12.2019  Vánoční besídka

Dne 20.12.2019 proběhne v MŠ vánoční besídka od 15,30 hod.
Prosíme o účast maximálně tří členů jedné rodiny z kapacitních důvodů.
Ostatní zájemci mohou představení "V nebíčku" shlédnout 19.12.2019 od 10,00 hod. na generální zkoušce.
Děkujeme za pochopení.

[ zveřejněno 22.11.2019 ] 

13.12.2019  Pozvánka na Vánoční jarmark

Martinovská zábava

[ zveřejněno 2.12.2019 ] 

5.12.2019  Mikuláš

Těšte se! Dne 5.12.2019 přijede do MŠ a ZŠ Mikuláš.

[ zveřejněno 22.11.2019 ] 

16.11.2019  Pozvánka na Martinovskou zábavu

Martinovská zábava

[ zveřejněno 8.10.2019 ] 

6.11.2019  Stávkovat u nás nebudeme

Tímto oznamujeme, že se MŠ a ZŠ nezapojí do stávky dne 6. 11. 2019

[ zveřejněno - 4.11.2019 - ]

22.10.2019 Vánoční focení klepe na dveře.

Dne 22. 10. 2019 v 8,00 hod. proběhne VÁNOČNÍ FOCENÍ MŠ a ZŠ.

[ zveřejněno - 13.9.2019 - ]

20.9.2019 Příspěvek Spolku rodičů

Oznamujeme rodičům, že na členské schůzi Spolku rodičů byl odsouhlasen příspěvek na jedno dítě ve výši 150 Kč.
Žádáme o zaplacení do 20. září 2019.

[ zveřejněno - 8.9.2019 - ]

 5.9.2019  Třídní schůzky a schůzka Spolku rodičů

Třídní schůzky a schůzka Spolku rodičů - čtvrtek 5. 9. 2019 v 16. 00 hodin ve školní jídelně

Plavecký výcvik ZŠ - v pátek 6. 9. 2019 (7 lekcí)
Plavecký výcvik MŠ - ve středu 11. 9. 2019 (10 lekcí)

[zveřejněno - 1.9.2019 -]

 1.9.2019  Školné v MŠ a školní družině od 1.9.2019

Rada obce Chotěbuz stanovila od 1.9.2019 školné v MŠ ve výši 360,-Kč a ve školní družině pak 150,-Kč. Oznámení obce škole si můžete přečíst v originále.

[zveřejněno - 27.8.2019 -]

 3.-7.6.2019  Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt proběhne v termínu 3. 6. - 7. 6. 2019 na chatě Hrádek. Bližší informace budou upřesněny na třídních schůzkách a emailem.

[zveřejněno - 30.5.2019 -]

 17.5.2019  Fotografování dětí MŠ i ZŠ

Dne 17. 5. 2019 jak již nadpis napovídá, dojde v naší škole focení dětí.

[zveřejněno - 6.5.2019 -]

 12.5.2019  Oslava Dne matek

Dne 12. 5. 2019 v 15.00 hod. proběhne v SKS Chotěbuz oslava Dne matek.
Sraz dětí MŠ v 14.45 hod. v REPRE místnosti.

Srdečně zveme všechny maminky a babičky i širokou veřejnost.

[zveřejněno - 6.5.2019 -]

  6.5.2019  Zápis dětí do MŠ

Zápis do MŠ proběhne dne 6. 5. 2019 od 7,00 do 16,00 hodin. Pro školní rok 20119/2020 bude MŠ přijímat 9 dětí, podle stanovených kritérií. Pro děti pětileté je docházka do MŠ povinná, děti čtyřleté a tříleté mají na přijetí do MŠ nárok. Pokud dojde k většímu zájmu o umístění, než je kapacita školy, mohou rodiče umístit své děti v mateřských školách v Českém Těšíně. Podle obecní vyhlášky č.3/2006, která stanoví část společného školského obvodu.

Zájemci o umístění dětí si vyzvednou v MŠ přihlášku a evidenční list, který musí být potvrzen od lékaře, že dítě je řádně očkováno a doloží vše v den zápisu v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyvěšeno na dveřích školy a na webových stránkách. Rodiče dětí, které nebudou přijaty, budeme kontaktovat, aby si rozhodnutí o nepřijetí převzali osobně proti podpisu.

Žádáme rodiče předškolních dětí, které nebudou naši MŠ navštěvovat, aby ředitelku skoly informovali, ve které MŠ se budou jejich děti vzdělávat.

[zveřejněno - 8.04.2019 -]

 25.4.2019  Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou formou konzultace (žák+učitel+rodič) dne 25.4.2019 od 14. 00 do 17 00 hodin.

[zveřejněno - 11.04.2019 -]

4.4.2019  Zápis do školy

Zápis do první třídy

[ zveřejněno 1.3.2019 ] 

28.3.2019  Den učitelů 2019

V letošním roce se nesl den učitelů na naší škole v jiném duchu, než v těch předchozích. Naše kolegyně, učitelka mateřské školy Eva Hajduková obdržela v Havířově Pamětní list Moravskoslezského kraje, jako ocenění její dlouhodobé tvůrčí pedagogické činnosti. I my ji za dosavadní práci děkujeme a rádi se s Vámi fotkou a kopií ocenění o této události tímto podělíme.

Fotografie oceněných Pamětní list Evy Hajdukové

[ zveřejněno 29.3.2019 ] 

 PODĚKOVÁNÍ 

Již před vánocemi nám ve škole pomohli p.Volovec a p.Mynarz s vyřešením potřeb s úpravami ve škole. Potřebovali jsme nainstalovat hášky do stropu a na tabule. Tohoto úkolu se ujal p.Volovec. Okna ve škole potřebovala seřídit a o to se postaral p.Mynarz. Za pomoc škole oba zaslouží poděkování všech ve škole, změstnanců i dětí.  

[ zveřejněno 18.1.2019 ] 

  Certifikát fondu SIDUS 

Certifikát fondu SIDUS

[ zveřejněno 18.1.2019 ] 

  11.2.-15.2.2019  Jarní prázdniny

Od 11. 2. do 15. 2. 2019 jsou jarní prázdniny.

MŠ BUDE UZAVŘENA

V období jarních prázdnin můžete využít pro děti nabídku příměstského tábora

Příměstský tábor

[ zveřejněno 9.1.2019 ] 

 25.1.2019  Přijde k nám kouzelník

Dne 25. 1. 2019 navštíví děti v MŠ i ZŠ kouzelník ALEŠ v 8:30 hod.

[ zveřejněno 9.1.2019, upraveno 18.1.2019 ] 

 12.1.2019  Karneval pro děti

Dne 12. 1. 2019 proběhne v Kulturním domě v Chotěbuzi od 14:30 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL pro děti MŠ a ZŠ Chotěbuz.

Karneval organizuje Spolek rodičů.

Program i pohoštění zajištěno. Zveme všechny zájemce o dobrou náladu!

[ zveřejněno 8.1.2019 ] 

 24.-26.12.2018 - Pf 2019 

 7.12.2018  Přijde k nám Mikuláš

Na 7.12.2018 ohlásil  Mikuláš svůj záměr, navštívit školu v 9:30hod. Budeme ho určitě očekávat.

[ zveřejněno 20.11.2018 ] 

 22.11.2018  Vánoční focení

Vánoční focení se koná 22. 11. 2018 v 8.00 hod. v MŠ a ZŠ.

[ zveřejněno 5.10.2018 ] 

9.11.2018 Máme nový certifikát

[ zveřejněno 9.11.2018 ] 

 10.11.2018  Martinovská zábava - pozvánka

[ zveřejněno 16.10.2018 ] 

 9.10.2018  Návštěva divadla

Dne 9. 10. 2018 jedeme do Těšínského divadla na představení O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU.

Začátek představení je v 10.00 hod. Prosíme o slavnostní oblečení.

[ zveřejněno 27.9.2018 ] 

 5.10.2018  Plavecký výcvik

Plavecký výcvik začíná 5. 10. 2018
Děvčata musí mít sepnuté vlasy a plaveckou čepici, nebrat řetízky, hodinky!
Děti potřebují ručník, mýdlo, hřeben. Potřeby na plavání chystejte prosím s dětmi, aby i své věci poznaly.

Návrat ke škole asi ve 12.15.

[ zveřejněno 18.9.2018 ] 

 13.5.2018  Den matek

Srdečně zveme všechny maminky, babičky a rodinné příslušníky na vystoupení dětí MŠ a ZŠ ke Dni Matek, které se uskuteční 13. 5. 2018 v 15. 00 hodin v Kulturním domě v Chotěbuzi.

[zveřejněno 4.5.2018]

 

Podrobnosti najdete na stránce Příjímací řízení.

[zveřejněno -16.4.2018-]

 13.4.2018  Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Přijímací řízení do prvního ročníku naší Základní školy proběhlo včera a my Vám můžeme oznámit jeho výsledek, uvedený v rozhodnutí. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici na stránce věnované Přijímacímu řízení.

V aktualitách uvádíme pro rychlou informaci jen evidenční čísla žádostí dětí, přijatých na naši školu:

ZSCH14/2018, ZSCH15/2018, ZSCH20/2018, ZSCH21/2018, ZSCH22/2018, ZSCH23/2018, 
ZSCH26/2018, ZSCH27/2018, ZSCH28/2018, ZSCH29/2018, ZSCH30/2018, ZSCH31/2018, 
ZSCH32/2018              
[ zveřejněno -13.4.2018-]

 

 20.4.2018  Den země

V pátek 20. 4. proběhne Den Země. 
U této příležitosti proběhne soutěž ve sběru papíru. Děti mohou v tento den nosit zvážený a svázaný papír do školy.
Děti budou také sbírat odpadky v okolí školy, proto je prosím vhodně obléknete.
Za nepříznivého počasí se akce bude konat v novém termínu.

[zveřejněno - 11.04.2018 -]

  3.5.2018  Zápis dětí do MŠ

Zápis do MŠ proběhne dne 3. 5. 2018 od 7,00 do 16,00 hodin. Pro školní rok 2018/2019 bude MŠ přijímat 13 – 14 dětí, podle stanovených kritérií. Pro děti pětileté je docházka do MŠ povinná, děti čtyřleté a tříleté mají na přijetí do MŠ nárok. Pokud dojde k většímu zájmu o umístění, než je kapacita školy, mohou rodiče umístit své děti v mateřských školách v Českém Těšíně, který se zavázal, že děti z naší obce bude přijímat.

Zájemci o umístění dětí si vyzvednou v MŠ přihlášku a evidenční list, který musí být potvrzen od lékaře, že dítě je řádně očkováno a doloží vše v den zápisu v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyvěšeno ve vitríně před školou. Rodiče dětí, které nebudou přijaty, budeme kontaktovat, aby si rozhodnutí o nepřijetí převzali osobně proti podpisu.

Rodiče předškolních dětí, které nebudou naši MŠ navštěvovat, jsou povinni informovat svou spádovou školu v Chotěbuzi, kde se budou jejich děti vzdělávat.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz,
příspěvková organizace


vyhlašuje


ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU

na den 12.dubna
od 13. do 18. hodin

na školní rok 2018/2019

Podrobnosti a pokud máte zájem o jejich vyplnění předem, najdete na stránce Příjímací řízení.

[zveřejněno -13.3.2018-]

9.2.2018  Poděkování

Děkujeme Spolku rodičů za organizaci karnevalu pro děti. Dětem se na karnavelu líbilo.

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotěbuz.

[zveřejněno -9.2.2018-]

 9.2.2018  Opravy ve školní budově

V naší škole bylo zapotřebí opravit prahy a vyspárovat dlažbu. Dnes je již díky p. Bucifalovi vše zase v pořádku. Velice oceňujeme, že opravy provedl bez nároku na materiál a platbu za provedené práce. Zařadil se tak mezi naše "sponzory".

Za tuto obětavost mu děkují děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotěbuz.

[zveřejněno -9.2.2018-]

 27.1.2018  Dětský karneval

Pozvánka na dětský karneval se stala možností, jak ukázat, co se dá v naši 4.třídě dokázat. Pozvánku vytvořila Viktoie Byrtusová a my jsme se rozhodli její práci k pozvání také využít.

Pozvánka na dětský karneval

[zveřejněno -19.12.2017-]

 

Děkujeme všem dárcům za poskytnuté finanční dary.

osvědčení

 9.1.2018  Beseda s psychologem

Dne 9.1.2018 proběhne v MŠ druhá beseda s dětským psychologem Mgr. Majetným.
Začátek v 16,00 hod.
Zájemci hlaste se u učitelek MŠ.

[zveřejněno -19.12.2017-]

  22.12.2017  Vánoční besídka

Dne 22.12.2017 proběhne v MŠ VÁNOČNÍ BESÍDKA v 15.30 hod.
Z důvodu kapacity MŠ prosíme o účast maximálně tří členů jedné rodiny.
Další zájemci o shlédnutí vystoupení se mohou přijít podívat na generální zkoušku  ve čtvrtek 21.12.2017 v 10.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

[zveřejněno -18.11.2017-, aktualizováno 28.11.2017]

 20.12.2017  Vánoce Vánoce  a Nový rok přicházejí

Rok se s rokem sešel a je tu opět čas vánoční a po něm Nový rok. Budeme rádi, když budou našim školákům a předškolákům zářit očka a spolu s rodiči v klidu a pohodě trávit společně nastávající svátky vánoční. Přejeme jim všem, dětem i rodičům hodně štěstí a porozumění. Zároveň i trpělivost, neboť co štěstí nepřineslo letos, může přinést v příštím roce,i nebo v tom dalším. Štěstím je vlastně jakékoliv vyplněné přání od našeho zdraví, nebo uzdravení až po všechna další, které ani nemusíme vyjmenovávat. Všichni ta svá znáte. A tak nezbývá než si ještě v klidu prohlédnout obrázek a popřemýšlet, jak to naše drobné přání v něm za několik dní naplnit.

[zveřejněno -20.12.2017-]

 15.12.2017  Dopis pro ježíška

Dne 15.12.2017 proběhne v ZŠ a MŠ akce - DOPIS PRO JEŽÍŠKA.
Akce je spojena s vypouštěním balónků plněných heliem.
Financuje Spolek rodičů.

[zveřejněno -18.11.2017-]  

 15.12.2017  Vánoční dílny

Dne 15.12.2017 proběhnou v ZŠ VÁNOČNÍ DÍLNY od 15.30 hod.

[zveřejněno -18.11.2017-]  

 8.12.2017  Mikuláš ve škole

Dne 8.12.2017 navštíví v 8.30 hod. ZŠ a MŠ MIKULÁŠ.
Financuje Spolek rodičů.

[zveřejněno -18.11.2017-]  

 30.11.2017   Rozsvěcení vánočního stromečku

Dne 30. 11.2017 v 16:00 hod proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku.
Děti vystupují s krátkým programem. Srdečně zveme všechny rodiče.

[zveřejněno -29.11.2017-] 

 29.11.2017   Medová snídaně

Dne 29.11.2017 proběhne v naší škole pro ZŠ i MŠ akce - MEDOVÁ SNÍDANĚ - v 8.00 hod.
Akce  je spojena s ochutnávkou medu a besedou o včelách.

[zveřejněno -18.11.2017-] 

 16.11.2017  Setkání s liškou Miou

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční setkání s liškou Miou a jejím chovatelem.
Prosíme všechny rodiče dětí z  MŠ, aby přivedli  své děti nejpozději v 7.55. Děkujeme

[zveřejněno -13.11.2017-]

 11.11.2017  Martinovská zábava

MARTINOVSKÁ ZÁBAVA se uskuteční dne 11.11.2017.

Vstupenky v ceně 300,-Kč/ks
jsou v prodeji od 9.10.2017 v kanceláři MŠ (tel: 558 733 004).

[zveřejněno -5.10.2017-]

 2.11.2017  Focení

Dne 2.11.2017 proběhne VÁNOČNÍ FOCENÍ v 8.00 hod.
Zájemci se hlásí u učitele ve třídách.

 [zveřejněno -5.10.2017-]

 19.10.2017  Návštěva divadla

Dne 19.10.2017 jdou děti ZŠ a MŠ do Těšínského divadla na pohádku ZLATOVLÁSKA.

Odjezd v 9,30 hod. od školy. Prosíme o společenské oblečení.
Poplatek za divadlo činí 70,- Kč za dítě, hradí Spolek rodičů.

[zveřejněno -5.10.2017-]

 

Tato akce je průzkumem, jaký by  byl o takový klub zájem. Podle výsledku tohoto průzkumu bude případně dál jednáno s obecním úřadem k využití nabídky evropského fondu.

Informace o školním klubu doplňujeme, abychom tak usnadnili Vaše rozhodování a zároveň snížili počet dotazů, jak to asi bude fungovat.

 • Docházka do školního klubu bude individuální, dle potřeby zapsaných dětí. 
 • Do klubu se nemusí docházet denně, ale např.  jen dvakrát týdně nebo v sudé či liché týdny.
 • V přípravné fázi se děti musí zapsat a tím se zjistí potřebná kapacita zařízení klubu.
 • Předběžní zájemci se proto hlaste do 15.9. paní Dziadková

 

  7.9.2017  Schůzky na začátku školního roku.

Dne 7. 9. 2017 proběhne schůze Spolku rodičů v 16.00 hod ve školní jídelně naší školy.
Následně proběhnou třídní schůzky MŠ i ZŠ.

[ zveřejněno 1.9.2017 ]


 

 23.5.2017  Návštěva divadla

Dne 23. 5. 2017 navštíví děti ZŠ a MŠ představení Těšínského divadla, "O líném Honzovi" s odjezdem v 9,30 hod. od ZŠ a MŠ.

[-16.5.2017-]

Rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy od školního roku 2017/2018

Toto rozhodnutí si můžete prostudovat na stránce Zápis do MŠ, kde je umístěna fotokopie předmětného dokumentu.

[-12.5.2017-]

 14.5.2017  Den Matek

Zveme všechny maminky a rodinné příslušníky dne 14. 5. 2017 v 15. 00 hod.
na Den Matek
do kulturního domu v Chotěbuzi.

Těšíme se na Vás!

[-4.5.2017-]

 10.5.2017  Vážení rodiče

I v letošním roce se naše škola zapojí do Českého dne v boji proti rakovině.
Pokud se chcete zapojit, kytičky si můžete zakoupit osobně v kanceláři ZŠ nebo MŠ.
Finanční příspěvek za kytičky můžete také poslat po dětech. (kytička=min. 20Kč)

Děkujeme, že pomáháte.          Zaměstananci školy.

plakát

[-4.5.2017-]

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Toto rozhodnutí si můžete prostudovat na stránce Přijímací řízení, kde je umístěna fotokopie předmětného dokumentu.

[-12.4.2017-]

 2. a 3.5.2017  Zápis do mateřské školky

 

ZÁPIS DO MŠ

Pro školní rok 2017/2018 je v naší MŠ volných 8 míst.

Od 1.9.2017 je pro pětileté děti předškolního vzdělávání povinné.
Děti čtyřleté mají na předškolní vzdělávání nárok.

Prosíme tedy všechny rodiče nově přijímaných dětí ze spádové oblasti Chotěbuz, aby si v MŠ vyzvedli přihlášku do 21.4.2017, jelikož už u zápisu musí děti mít potvrzení  o očkování.

Žádáme rodiče pětiletých i čtyřletých dětí (i polské národnosti), aby MŠ oznámili, kde se jejich dítě bude vzdělávat, pokud zvolí jinou MŠ než svou spádovou oblast Chotěbuz.

Děkujeme za pochopení.

Další podrobnosti, kritéria souhrnné informace jsou na stránce věnované zápisu do Mateřské školy.

[-9.4.2017-]

 27.4.2017   Focení dětí na tablo

Dne 27.4.2017 v 9,00 hod. se budou děti fotit na tablo.

[-19.4.2017-]

 21.4.2017   Vodicí pes ANDY

Dne 21.4.2017 v 9,00 hod. navštíví naše děti
vodící pes Andy a předvede dětem, jak umí pomáhat postiženým lidem.

[-19.4.2017-]

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace
vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

na školní rok 2017/2018

Zápis proběhne
7. dubna 2017 od 13.00 do 18. 00hod

Podrobné informace najdete na samostatné stránce :
Přijímací řízení

 


 17.2.2017    Karneval

KARNEVAL proběhne v pátek 17.2.2017 v MŠ - focení od 7.30 hod.
Od 9.30 vystoupí klaun HOPSALÍN. 

[-19.1.2017-]

 16.2.2017  Karneval - změna !

Vážení rodiče, moc se omlouváme,
ale zítřejší KARNEVAL v MŠ musí proběhnout bez účasti rodičů.

Klaun HOPSALÍN nám dnes zrušil účast na karnevalu z důvodu nemoci.

Je zajištěn náhradní program, ale musí proběhnout společně se základní školou v prostorách MŠ.
Z kapacitních důvodů není tedy možné přijímat další hosty.

Děkujeme za pochopení.

[- 16.2.2017 -]        

 13.2.2017    Návštěva divadla 

V pondělí 13.2.2017 jede ZŠ a MŠ do divadla  Bajka.
Vstupné hradí Spolek rodičů.

[-19.1.2017-]

 leden 2017  Poděkování

Obdrželi jsme poděkování za organizaci sbírky na naší škole. Toto poděkování ale patří všem rodičům, kteří svými dary podle svých možností sbírku podpořili. Je také na nás, abychom se i my k poděkování rodičům připojili. Níže uvedený dopis je adresován i Vám.

[-28.1.2017-]

 5.1.2017  Výsledky soutěže škol ve sběru papíru a PET lahví 2016

Pořadatel soutěže škol ve sběru pet lahví a papíru Nehlsen Třinec, s.r.o. nám zaslal výsledky, které jsou uvedeny v tabulkách níže.

Naše škola se v této soutěži neztratila, podívejte se na výsledek průměru na žáka v obou kategoriích. Celková váha nasbíraných lahví i papíru je úctyhodná. Výsledky nám byly zaslány s poděkováním, ke ktrerému se připojuje i naše škola. Poděkování patří všem, kteří se o průběk soutěže i nasbíraný odpad a jeho transport zasloužili.


 

[-5.1.2017-]

 

 23.12.2016-2.1.2017  Vánoční prázdniny

Během vánočních prázdnin, v době od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 je MŠ i ZŠ uzavřena.

[-21.12.2016-]

 7.12.2016  Žádost týmu Finanční a matematické gramotnosti

I když se níže uvedená žádost týká rodičů žáků naši základní školy, uveřejňujeme ji na tomto místě, aby Vám při návštěvě našeho webu "padla do oka". Doufáme, že tím ale nezapomenete i nahlédnout pod tuto žádost:

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Český Těšín tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Jménem týmu Finanční a matematická gramotnost Vás chceme požádat o vyplnění krátkého dotazníku v oblasti výuky finanční gramotnosti ve škole. Do tohoto dotazníku je celkem zapojených 7 škol na území ORP Český Těšín.

Termín pro vyplnění dotazníku je do 10. 12. 2016.

https://goo.gl/forms/OMOp895IlkIZl3lU2

Děkujeme za vyplnění dotazníku.


Tým Finanční a matematická gramotnost

[-7.12.2016-]

 12.11.2016   Tradiční Martinovská zábava

[-10.10.2016-]

 10.11.2016  Společné sázení stromků

Ve čtvrtek 10. 11.v 10.00 hod. proběhne společné sázení stromku. Akce se zúčastní děti MŠ i ZŠ.
Prosíme o teplé oblečení pro děti a vhodnou obuv(gumáky, pláštěnka apod.)

Děkujeme za spolupráci. Dziadková

[-7.11.2016-]

 26.-27.10.2016  Podzimní prázdniny

Vprůběhu podzimních prázdnin od 26.10. do 27.10.2016 bude MŠ i ZŠ uzavřena.

[-23.10.2016-]

 18.10.2016  Návštěva těšínského divadla

Dne 18. 10. 2016 jedeme do divadla v Českém Těšíně na pohádku Malý princ.

[-10.10.2016-]

 11.10.2016   Fotografování dětí

V úterý 11. 10. 2016 proběhne Vánoční fotografování.

[-10.10.2016-]

 6.9.2016   Třídní schůzky

Třídní schůzky MŚ a ZŠ budou zahájeny v 16:00 ve školní jídelně. Po společné části budou pokračovat schůzky ZŠ pro všechny ročníky ve třídě paní učitelky Dziadkové.

 1.9.2016   Zahájení školního roku

Školní rok 2016/2017 zahájíme dne 1.9.2016.

V MŠ bude běžný provoz.

V ZŠ od 8:00 do 9:00 přivítáme školáky. Po té mohou žáci odejít domů nebo přejít do školní družiny. Provoz školní družiny končí v 16:00.

Informace pro rodiče předškoláků


 19.-20.2.2021  NOC V MŠ "NA PALUBĚ TITANIKU"

 • určeno starším dětem
 • prověření osobnostní zralosti, zvládnutí emocí

začátek: v pátek 19.února 2021 v 18.00 h.
konec:   v sobotu 20.února 2021 v 8.00 h.


Děti přijdou najezené. MŠ zajistí večeři - snídani (dle epidemiologických nařízení) za poplatek rodičů. Děti budou potřebovat pyžamo, baterku.
Zájemci nahlaste se učitelkám MŠ.

[ zveřejněno - 3.2.2021 - ]

 

 29.1.2021  Předpokládáme že se podaří uskutečnit

HALÓ, PANE KARNEVALE 

29. ledna 2021, od 6.00 do 11.30 h., třída MŠ

Program tvoří učitelky MŠ:

 • představování masek
 • veselé soutěže
 • dětská diskotéka
 • odměny

Možnost zapůjčení masek a převleků pro děti přímo v MŠ.

[ zveřejněno - 11.1.2021 ]

12.-30.10.2020 Informace pro rodiče dětí MŠ

Od 9.10.2020      -  je z důvodu vládních opatření přerušen provoz "učebny" plavání Svibice.
26. a 27.10.2020  - Provoz MŠ beze změny ( 6.30 - 16.00 h.)
28.10.2020          - Státní svátek
29. a 30.10.2020  - Podzimní prázdniny

[ zveřejněno - 11.10.2020 - ]

  1.9.2020  První vstup dítěte do MŠ.

Zákonní zástupci mají povolen vstup do MŠ pouze s rouškou, po dezinfekci rukou (chodbička za hlavními dveřmi)  a mohou se pohybovat pouze v prostoru šatny.  
Případné konzultace s učitelkami nebo asistentkami budou
probíhat pouze v prostoru před šatnou.

 Děti si do MŠ přinesou:
 • papuče ( z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle)
 • kalhoty na hraní s kapsou, pyžamo či noční košilku, tričko nejlépe s krátkým rukávem
 • teplákovou soupravu nebo náhradní věci na pobyt venku
 • hrneček na čaj ( plastový nebo skleněný)
 • hygienické potřeby ( 8 ks toaletní papír,2 ks zubní pasta, 1 ks kartáček na zuby,  2  balení papírových kapesník) 
 • 2 roušky v igelitovém sáčku

Všechny věci musí být podepsané, za nepodepsané věci MŠ neručí. Rodiče nebudou dávat dětem do MŠ cenné věci   prstýnky, řetízky, peníze, atd.) Za jejich ztrátu MŠ neručí. Zakazujeme nošení vlastních hraček a knih.

Telefonní kontakt  na MŠ a jídelnu : 558 733 004 ( doporučujeme uložit do mobilního telefonu.)

[ zveřejněno - 26.8.2020 - ]

 2.4.2020  Zápis do prvního ročníku ZŠ proběhne jinak, než jsme původně předpokládali. 

ZMĚNA ! Vyvolaná vyhlášenými opatřeními proti šíření koronaviru.

Pokud chcete přihlásit své dítě ke vzdělávání do 1. ročníku v Základní škole a Mateřské škole Chotěbuz, příspěvkové organizaci,
ve školním roce 2020/2021, vytiskněte si z webových stránek školy v sekci přijímací řízení, (nebo vyzvedněte v kanceláři školy v úředních hodinách) formulář  "Žádost o přijetí". Tuto vyplněnou žádost doručte do školy v termínu od 2.4. do 17.4.2020 osobně v úředních hodinách nebo zašlete včas poštou aby byla do 17.4. doručena, případně ji vhoďte do poštovní schránky na škole. Máte-li zřízenou datovou schránku, můžete ji poslat jejím prostřednictvím. Jakou datovou schránku má naše škola najdete v kontaktech.

Na základě přijatých žádostí a kritérií pro přijetí (které naleznete na webových stránkách), rozhodnu o přijetí žáků do 30. 4. 2020. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Prosím zákonné zástupce, abyste do žádosti (pro umožnění další komunikace s Vámi) uvedli telefonní číslo a email.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Martina Dziadková, ředitelka školy

Mysleli jsme si, že bude přijímací řízení probíhat jinak. Zůstal nám ale jen obrázek s neplatným obsahem. Pro zachycení historie ho na stránkách necháváme, aby pro budoucí časy bylo zaznamenáno co a jak nás trápilo a nebývale "ztmelovalo".

Zápis do první třídy

[ zveřejněno 10.3.2020 aktualizováno 20.3.2020 ] 

 28.9.2019  MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Vítáme všechny rodiče i děti v novém školním roce 2019/2020.
Provoz MŠ začíná 2. 9. 2019. MŠ je nově otevřena od 6,00 hodin do
16,00 hodin. Výše školného pro rok 2019/2020 je 360,- Kč měsíčně,
splatnost do 15. každého kalendářního měsíce.

Děti si do MŠ donesou:

 • Papuče – pevné!
 • Převlečení na zahradu i do třídy MŠ (Je vhodné mít ve skříňce náhradní tričko, kalhotky, ponožky… pro případ potřeby.)

V průběhu prvního týdne docházky přineste dětem:

 • Hrníček na pití
 • Kartáček na zuby
 • 2 zubní pasty
 • 1 tekuté mýdlo
 • 8 ks toaletní papír
 • 2 balení papírových kapesníčků po 200 ks
 • Jedno balení obyčejných papírových ubrousků – 100 ks

Další informace o průběhu školního roku a placení se dozvíte na třídní schůzce ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 16,00 hodin.

[ zveřejněno - 30.8.2019 - ]

 11.9.2019  Plavání MŠ 11.9.2019

Ve středu 11. 9. 2019 jede MŠ na první PLAVÁNÍ do Svibice.
Odjezd v 9,00 hod. od MŠ.
Děti si berou plavky, ručník a koupací čepici do igelitové tašky.
Děti by měly mít s sebou vždy čepici na hlavu a oblečení bez knoflíků, pásků, apod.
Celý plavecký kurz (10 lekcí) ve výši 800 Kč na dítě hradí Spolek rodičů.
Jedou pouze předškolní a střední děti. Malé děti zůstávají v MŠ.

[ zveřejněno - 30.8.2019 - ]

Co nejdříve Seznámení rodičů se školním řádem

Rodiče se dostaví co nejdříve k učitelkám MŠ stvrdit svým podpisem seznámení se školním řádem.

[ zveřejněno - 8.9.2019 - ]

 27.6.2019  Rozloučení s předškoláky

Dne 27. 6. 2019 proběhne v MŠ od 10,00 hod. rozloučení s předškoláky
ve spolupráci se ZŠ, Obecním úřadem Chotěbuz a Spolkem rodičů Chotěbuz.

Zveme také rodiče předškoláků.

[ zveřejněno - 24.5.2019 - ]

 14.6.2019  Branný den s hasiči

 Dne 14. 6. 2019 proběhne v MŠ branný den s hasiči Zpupná Lhota - Podobora od 8,00 hod.
Budeme hledat poklad a smažit vaječinu.

[ zveřejněno - 24.5.2019 - ]

 30.5.2019  Školní výlet do Nýdku

Dne 30. 5. 2019 jede MŠ na školní výlet do Nýdku - Penzion Ovečka.
Odjezd v 8,00 hod. od ZŠ a MŠ Chotěbuz.
Návrat v 16,30 hod. k ZŠ a MŠ Chotěbuz.
Výlet je plně hrazen Spolkem rodičů Chotěbuz.
Bližší informace na nástěnce MŠ. 

[ zveřejněno - 24.5.2019 - ]

 15.3.2019  POLICISTA ve školce

Dne 15. 3. 2019 proběhne v MŠ beseda s POLICISTOU.

[ zveřejněno 4.3.2019 ] 

 8.3.2019  HASIČI ve školce

Dne 8.3.2019 budou v MŠ s dětmi besedovat HASIČI.

[ zveřejněno 4.3.2019 ] 

 6.3.2019  Divadelní představení SNĚHURKA

Dne 6.3.2019 jedou děti MŠ do Těšínského divadla na představení SNĚHURKA.
Odjezd od školy v 9:30 hodin, návrat v 11:50 hodin.
Vše hradí Spolek rodičů.

[ zveřejněno 4.3.2019 ] 

 21.12.2018  Vánoční besídka

Dne 21.12.2018 proběhne v MŠ VÁNOČNÍ BESÍDKA v 15:30 hod.
Z důvodu kapacity MŠ prosíme o účast maximálně tří členů jedné rodiny.
Další zájemci o shlédnutí vystoupení se mohou přijít podívat na generální zkoušku ve čtvrtek 20.12.2018 v 10.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

[ zveřejněno 20.11.2018 ] 

 8.11.2018  Beseda s logopedkou

Dne 8. 11. 2018 v 16.00 hod. proběhne v MŠ beseda s logopedkou.

Zájemci hlaste se u učitele MŠ.

[ zveřejněno 5.10.2018 ] 

 16.10.2018  Beseda s psycholožkou

Dne 16. 10. 2018 pořádá MŠ v 16.00 hod. besedu s dětskou psycholožkou.

Nutná účast alespoň osmi rodičů, hlaste se u učitelek MŠ.

[ zveřejněno 5.10.2018 ] 

 3.9.2015  Potřeby dětí do mateřské školy

1. den potřebují děti MŠ:

 • hrníček na pití
 • pyžamo
 • bezpečné přezůvky - ne cukle!!!
 • převlečení do MŠ i na zahradu

Během prvního týdne přineste:

 • 1 balení toaletního papíru (8 rolí)
 • 2 balení papírových kapesníků v krabici ( po 200 ks)
 • 2 ks zubní pasty
 • kartáček na zuby
 • 0,5 l tekutého mýdla

Toaletní potřeby odevzdejte učitelce MŠ všechny najednou, ne po částech!

[ zveřejněno 29.8.2018 ]

 22.6.2018  Branný den

V pátek 22. 6. 2018 proběhne branný den s hasiči od 8.00 hod.,  spojeno se smažením "vaječiny".

[zveřejněno - 17.5.2018]  

 21.6.2018  Rozloučení s předškoláky

Ve středu 21. 62018 v 10.00 hod. proběhne rozloučení s předškoláky.

Účast rodičů je možná.

 [zveřejněno - 17.5.2018, upřesněno - 17.6.2018] 

 

 7.6.2018  Beseda s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 proběhne beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s učitelkou ze ZŠ Šárkou Mrózkovou v 16.00 hod. v MŠ.
Téma: Jak úspěšně zvládnout nástup do 1. třídy ZŠ.
ÚČAST NUTNÁ!

[zveřejněno - 17.5.2018]  

 1.6.2018  Výlet do Těrlicka

V pátek 1. 6. 2018 jedou děti MŠ na školní výlet do Těrlicka - Hájenky.
Odjezd dětí v 8.00 hod, příjezd  v 16.30 hod. 
Celodenní strava, pitný režim a doprava  zajištěna, hradí Spolek rodičů. 
Bližší informace na nástěnce v MŠ.

[zveřejněno - 17.5.2018]  

 22.5.2018  Planetárium - Koloběh vody

V úterý 22. 5. 2018 v 10.00 hod. proběhne pro MŠ v SKS Chotěbuz Planetárium s tématem KOLOBĚH VODY.

Hradí Spolek rodičů.

[zveřejněno - 17.5.2018] 

 13.4.2018  Akce dětí pro důchodce

Dne 13. 4. 2018 půjdou děti MŠ – Lipinová, Nowak, Kiszová Melánie, Kuchtíček, Czerneková, Průchová – vystupovat pro důchodce v 16,00 hodin do SKS Chotěbuz. Rodiče si své děti vyzvednou v 16,20 ve SKS Chotěbuz.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 od 16.4.2018  Kurzy plavání dětí MŠ

Po velikonočních svátcích začíná v MŠ kurz plavání – 10 lekcí – na krytém bazénu v Karviné. Jezdit budeme vždy v pondělí

od 10,00 – 11,00 hodin. Odjezd od MŠ 9,30 hodin. Kurz plavání bude navštěvovat 16 předškolních dětí a je plně hrazen spolkem rodičů. Děti berou s sebou plavky, koupací čepici (chlapci s krátkými vlasy čepici mít nemusí), ručník. Vše vkládáme do igelitové tašky!!!

V den plavání volte, prosím, oblečení bez knoflíků, pásků, šňůrek, šlí apod. Všechny děti musí mít na hlavě čepice a děvčata nechají náušnice doma.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 17.4.2018  Pohádka o zdraví v MŠ

Dne 17. 4. 2018 proběhne v MŠ projekt Zdraví dětem. Shlédnou pohádku Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 

 23.3.2018  Beseda s policisty a hasiči

Dne 23. 3. 2018 proběhne v MŠ pro děti beseda s policisty 8,30 – 9,00 hodin a s hasiči 9,30 – 10,00 hodin

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 15.2.201 Beseda a Mgr.Sohrovou

Dne 15. 2. 2018  proběhne v MŠ v 16.00 hod třetí beseda v rámci šablon na téma  "JAK EFEKTIVNĚ PŘIPRAVIT PŘEDŠKOLÁKA" s Mgr. Šárkou Sohrovou.

Účast všech rodičů předškolních dětí je žádoucí.

Svou účast hlaste u učitelek MŠ.

[- zveřejněno 26.1.2018 -]

 19.9.2017  Projížďka dětí na koních

Dne 19. 9. 2017 půjde skupina předškolních dětí jezdit na koních do stáje U LUKA.
Skupina malých dětí půjde jezdit 21. 9. 2017 na ponících.
Prosíme o vhodné oblečení a něco pro koně (suchý chléb, mrkev, jablíčka).

[zveřejněno 11.9.2017 ]

 18.9.2017  Focení dětí v MŠ

Dne 18. 9. 2017 proběhne v MŠ focení dětí. Bližší informace na nástěnce v MŠ.
Zájemci hlaste se u učitelek ve třídě.

[zveřejněno 11.9.2017 ]

  4.9.2017  Děti si donesou do MŠ:

Hrníček na pití, pyžamo, bezpečné přezůvky (ne nazouvací přezůvky!!!), převlečení do MŠ i na zahradu.

Během prvního týdne docházky doneste, prosím toaletní potřeby:
8 ks toaletního papíru
2 ks papírových kapesníků v krabici
0,5 l tekutého mýdla
1 ks zubní pasty
kartáček na zuby
TOALETNÍ POTŘEBY odevzdejte učitelce na třídě VŠECHNY NAJEDNOU, ne po částech!!!

[zveřejněno 1.9.2017 ]


 

 2.6.2017  Školní výlet dětí MŠ

Dne 2. 6. 2017 pojedou děti MŠ na školní výlet - Guty/Gutská Bašta.

Odjezd v 8:00 hod. od ZŠ a MŠ.
Návrat v 16:30 hod. k ZŠ a MŠ Chotěbuz.

Celodenní strava i pitný režim jsou zajištěny.
Vše hradí Spolek rodičů.

[-16.5.2017-]

 25.5.2017  Návštěva stáje U Luka

Dne 25. 5. 2017 půjdou děti MŠ jezdit na koních do stáje U Luka. 
Děti musí být v 8,00 hod. v MŠ.

Prosíme o vhodné oblečení.

[-16.5.2017-]

 5.4.2017   Plavecký výcvik dětí předškolního věku

Od středy 5.4.2017 začínají jezdit děti MŠ na plavecký výcvik do Karviné.
Kurzu plavání v rozsahu 10. lekcí se zúčastní pouze předškolní děti dle následujícího seznamu:

BUCIFAL Šimon
BURY Tomáš
BUŠFY Matyáš
BUŠFY Tobiáš
BYRTUS Jan Alex
CZERNEK Matyáš
HÁJKOVÁ Kateřina
HENSLEROVÁ Natalie
HLAVICZKA Alexandr
LAŽA Šimon
RAPP Kristián
SIUDOVÁ Leontýna
SMOLKOVÁ Markéta

Celou částku za kurz plavání ( doprava = 500,-Kč na dítě, výuka = 500,-Kč na dítě) hradí Spolek rodičů.
Děti mají mít s sebou: ručník, plavky a koupací čepici.
Chlapci s krátkými vlasy čepici mít nemusí.
Prosím o vhodné oblečení bez knoflíků, pásků, apod.
Dávejte vždy dětem čepici nebo šátek na hlavu.

Odjezd od školy v 9,35 hod., návrat ke škole v 11,30 hod.

[-23.3.2017-]

 22.12.2016   Vánočníbesídka

Dne 22.12.2016 proběhne v MŠ VÁNOČNÍ besídka v 15.30 hod. Účast na jednu rodinu je omezena pouze na tři členy z důvodu kapacitního omezení.
Další zájemci mohou shlédnout vystoupení dětí dne 21.12.2016 v 10.00 hod. v MŠ na generální zkoušce

[-17.11.2016-]

 9.12.2016   Pošta Ježíškovi 

Dne 9.12.2016 budou děti v 10,00 hod. posílat Ježíškovi svá vánoční přání z parku před školou v podobě nafukovacích balónků plněných heliem.

[-17.11.2016-]

 5.12.2016   Návštěva Mikuláše 

Dne 5.12.2016 navštíví děti v MŠ Mikuláš.

[-17.11.2016-]

 2.12.2016  Vystoupení dětí MŠ pro důchodce

Dne 2.12.2016 půjdou děti vystupovat pro důchodce v 16.00 hod. na SKS Chotěbuz:

Rapp Kristian
Bucifal Šimon
Siudová Leontýna
Průchová Anna
Kiszová Viktorie
Kiszová Melanie

Děti si vyzvedněte prosím na SKS v 16.15 hod.

[-17.11.2016-]

 Květen 2016   Zápis dětí do MŠ 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017-2018 proběhne až v květnu 2017.
Datum zápisu je stanoven vyhláškou a bližší informace budou poskytnuty později.

[-17.11.2016-]

 17.10.2016  Změna ukončení provozu mateřské školky 

Prosíme všechny rodiče, aby si své děti vyzvedli dne 17.10.2016 z MŠ po obědě, nejpozději ve 13.00 ze závažných důvodů.
Děkujeme za pochopení a včasné vyzvednutí dětí z MŠ.

Zaměstnanci školy.

[-13.10.2016-]

Informace pro rodiče žáků


 21. 11. 2019  Třídní schůzky

Schůzky proběhnou formou konzultace (žák+rodič+učitel) v době od 14:30 do 16:30 hod.

[ zveřejněno 11.11.2019 ] 

 21. 11. 2019  Exkurze - Marlenka

21. 11. 2019 se žáci ZŠ zúčastní exkurze do Marlenky ve Frýdku Místku.
Exkurze je hrazena z EU fondů. Sraz u školy v 7:35 hod.

[ zveřejněno 11.11.2019 ] 

 5.9.2019  Focení prvňáčků

Fotografování prvňáčků proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019

[ zveřejněno 3.9.2019 ] 

 14.12.2018  Vánoční dílny

Zveme všechny rodiče na Vánoční dílny, které proběhnou dne v pátek 14.12.2018 od 15:30 hodin.

[ zveřejněno 16.11.2018 ]

 1.12.2018  Zahájení provozu školního klubu

[ zveřejněno 16.10.2018 ] 

 30.11.2018   Rozsvěcení vánočního stromečku

Rozsvěcení vánočního stromečku proběhne dne 30.11.2018 v 16:00 hodin.

 4.9.2018  Výuka v základní škole na začátku školního roku, provoz družiny

Výuka na základní škole ve dnech 4. 9. - 7. 9. 2018 :  od 8:00 do 11:40
Školní družina bude v provozu:  od 6:30 - 8:00 a od 11:40 - 16:00

[ zveřejněno 31.8.2018 ]

 

 19.4.2018  Třídní schůzky s rodiči

Dne 19. 4. v době od 15.30 do 17.30 proběhnou třídní schůzky formou konzultace.
Pokud náhodou někomu tento termín nevyhovuje, domluvte si náhradní termín s třídními učitelkami.

[ zveřejněno 5.4.2018 ]

 14.11.2017  Třídní schůzky

Dne 14.11.2017 proběhnou třídní schůzky formou konzultace( učitel + žák + rodič)
od 16.00 do 17. 30 hod.

[zveřejněno -2.11.2017-]

 4.9.2017  Zahájení školního roku a provozu školy

4. 9.2017   Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018  (8.00 - 9.00)
Jídelna i školní družina v provozu od 4.9. 2017

 [ zveřejněno 3.9.2017 ]

 5.9.2017  Vyučování v prvních dnech tohoto týdne

Ve dnech 5.9. - 7. 9. 2017 bude probíhat vyučování v době od 8:00 do 11:40.

 [ zveřejněno 3.9.2017 ]

 8.9.2017  Plavecký výcvik

 V pátek 8. 9. 2017 budou mít žáci plavecký výcvik . Výuka bude probíhat od 8:00 do 12:15.
(Děti budou potřebovat, plavky, ručník, sprchový gel, hřeben, sáček na plavky, děvčátka s dlouhými vlasy plaveckou čepici a vždy sepnuté vlasy do culíku).

 [ zveřejněno 3.9.2017 ]

 


 21.6.2017   Výlet - Hukvaldy 

Dne 21. 6. pojedeme na výlet, na Hukvaldy - cena 190 Kč.
S sebou si děti vezmou vhodné oblečení, pláštěnku, svačinu (výlet je bez oběda),pití, pokrývku hlavy.
Odjezd v 7.00, návrat ve 14. 00.

[-11.6.2017-]

 16.6.2017   Branný den s hasiči 16.6.2017

V pátek 16.6. proběhne branný den s hasiči a smažení vaječiny.
Děti si v pátek v batůžku přinesou vajíčka(kolik sní), chléb, popř. špek a pažitku, pití na celé dopoledne, pláštěnku a kšiltovku.
Pokud bude slunečno, natřete děti opalovacím krémem a prostředkem proti klíšťatům.

[-11.6.2017-]

 29.5.2017    Upozornění - Družina mimo provoz! 

Upozornění:  V pondělí 29.5. je zrušen ranní provoz školní družiny.

                          Děkujeme za pochopení.

[-25.5.2017-]

 11.5.2017    Schůzka s rodiči žáků ke škole v přírodě 

Dne 11. 5. 2017 v 16. 00 se uskuteční schůzka s rodiči k připravované škole žáků v přírodě!

[-8.5.2017-]

 6.4.2017    Třídní schůzky ZŠ 

Dne 6. 4. 2017 v době od 13. 00 do 16. 00
proběhnou třídní schůzky formou konzultace. (učitel+rodič+žák)

[-29.3.2017-]

 20. 12. 2016  Vánoční dílny

Dne 20.12. od 15. 30 hod. proběhnou tradiční vánoční dílny. Těšíme se na společně strávené odpoledne nejen s dětmi, ale i rodiči.

 [-1.12.2016-]

 13.12.2016  Sběr PET lahví a papíru

Dne 13.12.2016 se  budou odebírat nasbírané PET láhve a papír. V době od 7:00 do 13:00 hod. bude před kulturním domem přistaven kontejner. Nasbíraný materiál bude odebírat paní uklízečka z kulturního domu. Přivoláte si ji zvonkem. Aby se sběr urychlil, můžete mít nasbíraný materiál zvážený (samostatně PET a papír, který bude svázán a roztříděn na karton a ostatní).

[-3.12.2016-]

 9.12.2016  Pošta Ježíškovi 

Dne 9.12.2016 budou děti v 10,00 hod. posílat Ježíškovi svá vánoční přání z parku před školou v podobě nafukovacích balónků plněných heliem.

[-1.12.2016-]

 5.12.2016  Návštěva Mikuláše 

Dne 5.12.2016 navštíví děti v ZŠ Mikuláš.

[-1.12.2016-]

 1.12.2016  Třídní schůzky

1. 12. od 13.00 do 16. 30 proběhnou třídní schůzky formou konzultace (dítě+rodič+učitel). Pokud vám tento termín nevyhovuje, můžete si domluvit konzultaci v náhradním termínu.

[-21.11.2016-]

 24.11.2016  Rozsvěcení stromečku

24. 11. v 16.00 se uskuteční vystoupení děti u příležitosti rozsvěcení Vánočního stromečku. Prosíme rodiče, aby děti teple oblékli a ty děti, které půjdou po vyučování domů, aby přišly do školy nejpozději v 15. 45.

[-21.11.2016-]

 4.11.2016   Setkání se spisovatelem Janem Opatřilem

[-10.10.2016-]

 25.10.2016  Projektový den Jablíčkohraní 

Na Jablíčkohraní si děti přinesou 1 jablko, 2-3 vlašské ořechy (pokud máte) pouzdro a svačinku.

[-23.10.2016-]

 17.10.2016  Změna ukončení provozu školy 

V pondělí 17.10. bude ze závažných důvodů ukončen provoz ZŠ ve 13.00. 
Děkujeme za pochopení a včasné vyzvednutí dětí ze ZŠ.

Zaměstnanci školy.

[-13.10.2016-]

 9.9.2016   Plavecký výcvik

Od 9.9.2016 začnou žáci navštěvovat kurzy plavání v Českém Těšíně.

 6.9.2016   Platby

- spolek rodičů 150.Kč
- čaj : 300 Kč (na celý rok)
- pomůcky: 1. ročník 50Kč, 2. - 4. ročník 200 Kč (na celý rok)

Prosíme rodiče o 1 balení papírových kapesníků na žáka. 

 2.9.2016    Konec vyučování

V pátek2.9.2016 končí vyučování 1.-4.ročníku v 11:40. V tento den budou žáci potřebovat aktovku a psací potřeby.

 


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028