Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán!  


Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Termín konání zápisu: 02. 05. – 16. 05. 2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole formou dálkové podoby zápisu.
Průběh zápisu se řídí § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), a bude složen pouze z formální části.

Formální část - zákonný zástupce vyplní a doloží

  • žádost o přijetí dítěte
  • evidenční list dítěte
  • rodný list - kopie
  • doložení řádného očkování

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno v MŠ a na webových stránkách školy (do 30 dnů od podání žádosti).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo předáno do vlastních rukou.

Potřebné tiskopisy si stáhněte na stránkách školy nebo vyzvedněte v kanceláři MŠ.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do předškolního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Pro školní rok 2021/2022 je maximální možný počet přijatých dětí 11.

I

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let (podle §34, odst. 1).

II

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak (podle § 34 odst. 1).

III

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají: děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné obci (podle § 178, 179).

IV

Podle §34 odst. 3 o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, která při přijímání dětí do MŠ vychází z těchto kritérií.

  1. Trvalý pobyt – spádová oblast (v případě cizinců s místem pobytu).
  2. Věk dítěte k 31.08.2021 (podle data narození od nejstaršího po nejmladší).
  3. V případě shody dat narození i spádové oblasti se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.
  4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria o přijetí byla vydána 8.4.2021.

Formuláře k přijímacímu řízení ke stažení:

 

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


---

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


---


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028